Gerichte centrale bankfinanciering om bancaire kredietverlening te ondersteunen

Gerichte centrale bankfinanciering om bancaire kredietverlening te ondersteunen

De Raad van Bestuur van de ECB heeft onlangs een nieuw pakket van monetaire maatregelen aangekondigd. Het doel van dit pakket is de bancaire kredietverlening aan bedrijven in het eurogebied te ondersteunen en de economische groei te stimuleren.

Waarom nieuwe monetaire maatregelen?

Vanuit het perspectief van het monetaire beleid kampt de economie van het eurogebied met twee problemen: het vooruitzicht van een zeer lage inflatie voor langere tijd en een zwakke kredietverlening, in het bijzonder aan bedrijven. Om deze problemen te adresseren heeft de ECB op 5 juni besloten om het monetaire beleid verder te versoepelen met een pakket aan additionele maatregelen. De primaire doelstelling van het monetaire beleid – prijsstabiliteit – is gedefinieerd als een inflatie van onder, maar dichtbij de 2% per jaar op de middellange termijn voor het eurogebied als geheel. In het afgelopen jaar zijn de ramingen voor de inflatie op de middellange termijn meerdere malen neerwaarts bijgesteld. Ook in de laatste raming van juni zijn de inflatievooruitzichten verlaagd. De ECB verwacht nu dat de inflatie geruime tijd onder de doelstelling blijft, en slechts zeer geleidelijk zal oplopen tot 1,5% eind 2016. Daarom heeft de ECB besloten de beleidsrentes verder te verlagen in combinatie met andere verruimende maatregelen. Een belangrijk onderdeel daarvan is een reeks van targeted longer-term refinancing operations (TLTRO’s), ofwel gerichte langerlopende herfinancieringstransacties. Deze niet-standaard monetaire beleidsmaatregel is zo ontworpen dat banken worden gestimuleerd om hun kredietverlening aan bedrijven en consumenten uit te breiden, waardoor het economische herstel een impuls kan krijgen.

Bancaire kredietverlening zwak

Sinds de zomer van 2012 zijn de financiële condities in het eurogebied aanzienlijk verbeterd, mede vanwege het beleid van de ECB. De rentes op de geld- en kapitaalmarkten zijn substantieel gedaald. Dit geldt in mindere mate ook voor de rentes op bancaire leningen. Niettemin is de bancaire kredietverlening nog altijd zwak. De kredietgroei aan niet-financiële bedrijven in het eurogebied kromp in april met 2,7% op jaarbasis, terwijl consumptief krediet aan huishoudens met 2,1% daalde. Dit komt deels door een zwakke vraag naar krediet, omdat huishoudens en bedrijven hun schulden proberen af te bouwen, en deels door strenge kredietvoorwaarden van banken. Banken zijn streng in het beoordelen van nieuwe kredietaanvragen, gegeven de risico’s die zij zien bij de financiering van bedrijven en de noodzaak om daar voldoende kapitaalbuffers voor aan te houden. Daarnaast kampen banken in het eurogebied met verliezen en slechte leningen uit de crisis, hetgeen de ruimte op de balans voor nieuwe kredieten beperkt.

Gerichte liquiditeitssteun legt focus op kredietverlening, in het bijzonder aan bedrijven

Gerichte centrale bankfinanciering kan helpen om te voorkomen dat een beperkte beschikbaarheid van bancair krediet het economische herstel remt. Dit geldt in het bijzonder in het eurogebied, omdat daar bedrijven voor hun externe financiering vooral afhankelijk zijn van bancaire leningen. Met de TLTRO’s krijgen banken tijdelijk toegang tot goedkope en langerlopende centrale bankfinanciering. De ECB rekent voor de leningen een vaste rente die gelijk is aan de beleidsrente (thans 15 basispunten) op moment van opname, plus een opslag van 10 basispunten. Dit zal naar verwachting bijdragen aan een verdere daling van de financieringskosten van banken en kan leiden tot lagere kredietrentes in het eurogebied. Daarnaast worden banken, in tegenstelling tot bij eerdere liquiditeitsmaatregelen van de ECB, sterker geprikkeld om hun kredietverlening aan de reële economie uit te breiden, doordat de omvang van de – goedkope – financiering afhankelijk is van de uitstaande en nieuwe bancaire kredieten aan bedrijven en consumenten. Leningen voor woninghypotheken zijn uitgesloten van deze maatregel, om het ontstaan van financiële onevenwichtigheden op de woningmarkt te voorkomen. Naast het verhogen van de kredietverlening kunnen banken de financiering ook gebruiken voor aankopen van andere activa, zoals bedrijfsobligaties, commercial paper en staatspapier, waardoor rentes over een brede linie kunnen dalen. Dit kan echter maar in beperkte mate omdat banken de verkregen leningen moeten terugbetalen wanneer zij de kredietverlening aan bedrijven en consumenten niet boven een door de ECB bepaalde benchmark houden.

Met deze gerichte en goedkope liquiditeitssteun, en met de onderhanden activabeoordeling en stresstest van banken, doet de ECB er alles aan – voor zover dat binnen haar vermogen ligt – om de beschikbaarheid van bancair krediet zeker te stellen. Of de kredietverlening vervolgens daadwerkelijk aantrekt, hangt ook af van ontwikkelingen in de vraag naar krediet en van factoren buiten de directe invloedsfeer van de ECB.

Negatieve bijwerkingen ruim monetair beleid

Het ruime monetaire beleid kan ongewenste neveneffecten hebben. Zo kunnen een langdurig lage rente en omvangrijke niet-standaard liquiditeitssteun, die nodig zijn om de economie en inflatie aan te zwengelen, onbedoeld de prikkels verminderen voor overheden en private instellingen om structurele aanpassingen en hervormingen door te voeren. Door de lage rente drukt de last van de hoge schuld minder op de begroting, waardoor het risico bestaat dat de gezondmaking van de overheidsfinanciën wordt uitgesteld. Daarnaast kan het ruime monetaire beleid gepaard gaan met overmatig risicozoekend gedrag bij beleggers, omdat beleggers op zoek gaan naar hogere rendementen. Dit kan onbedoeld gepaard gaan met de opbouw van zeepbellen in bepaalde marktsegmenten.

Vanwege de risico’s en onbedoelde bijwerkingen is de nieuwe liquiditeitssteun aan banken doelgericht en tijdelijk, om knelpunten in de kredietverlening te verminderen. Cruciaal voor het economische herstel op langere termijn is dat andere beleidsmakers en instellingen hun eigen hervormingsinspanningen niet verminderen. Ook banken moeten onverminderd doorgaan met het proces van balansherstructurering, dat mede in het kader van de bankenunie een extra impuls heeft gekregen. Banken zullen uiteindelijk ook in staat moeten zijn om onafhankelijk van de ECB hun financiering in de markt tegen gunstige condities op te halen.

Vooralsnog zijn de inflatievooruitzichten zodanig laag dat ruim monetair beleid gewenst is. De ECB heeft dan ook aangegeven dat de beleidsrente nog geruime tijd op het huidige, lage niveau zal blijven. Daarnaast is aangegeven dat bij een verdere verslechtering van het inflatiebeeld opnieuw monetaire maatregelen kunnen worden genomen.

Bron: De Nederlandse Bank

Reacties